31 de desembre de 2014

Black and Yellow gifts

For today I want to share two little black and yellow projects that I love, even if they are quite simple. The first one is a Game of Thrones themed pencil case I made for a Secret Santa; my friend likes House Baratheon and he is currently using the gift ♥ (that's what I enjoy about making gifts, people being happy and finding a use for the presents). The embroidery was a bit tricky, but the result is nice.

Avui vull compartir dues creacions en groc i negre que m'encanten, tot i ser bastant simples. La primera és un estoig de Joc de Trons per un amic invisible; li va agradar molt al destinatari i de fet, l'està utilitzant i tot! (aquesta part és la que més m'agrada de fer regals, alegrar algú i que li trobin un ús als obsequis). La part del brodat va ser una mica complicada, però al final ha quedat molt bé.The second gift is a cat face was handmade in one night from scratch, just to cheer up a friend. It was meant to be a surprise, but someone told her about it... however, she liked it anyways. No good photos about it because it was a quick project, no time to think and no time to take photos xD

El segon regal és una cara de moix fet completament a mà en una nit per alegrar una amiga. Havia de ser una sorpresa, però algú li va dir... de totes maneres, li va agradar igualment. Tot i que no hi ha gaires fotos perquè va ser una cosa ràpida, sense temps per pensar ni fer fotos xD


Happy New Year to everyone!
Bon any nou a tothom!

29 de novembre de 2014

Blue&White Oriental Dance Outfit

My last sewing project was quite complex and took many hours to complete. I've been bellydancing for more than two years now and I got my stage name a week ago, so I needed an outfit for that show. At the end, I made everything (harem pants, bra, belt and armbands) except for the skirt (a circular one with two splits).

La meva darrera aventura de costura ha estat bastant complexa i ha duit moltes hores de feina. Ja fa més de dos anys que faig dansa del ventre i fa una setmana em vaig posar un nom de ballarina, així que necessitava un conjunt per l'espectacle. Al final ho faig fer tot (calçons, sostens, cinturó i cintes pels braços), excepte la falda (és circular i té dos talls).For the harem pants, I found this useful tutorial from www.shira.net; I just had some problems with the crothc, but my teacher's mother helped me (she also dances and makes all costumes for the show at the end of the school year).

Pels calçons vaig utilitzar aquest tutorial de www.shira.net; només vaig tenir uns problemes amb les costures centrals, però la mare de la meva professora em va ajudar un munt (també balla i fa tot el vestuari de l'espectacle de fi de curs). 


For the armbands, I used both this tutorial and this video, which are very similar. The last thing I made are the three flowers (one in the bra and two in the belt) with this tutorial, because I didn't find any brooch I liked, The rest of the outfit was made without pattern.

Per les cintes dels braços vaig utilitzar tant aquest tutorial com aquest vídeo, que són molt semblants. L'últim que em quedava per fer eren les flors (una pels sostens i dues pel cinturó) amb aquest tutorial, perquè no trobava cap fermall que m'agradàs. La resta del vestit la vaig fer sense patró (els sostens i el cinturó).


That's everyone who participated in the show. It was a great experience!
I finalment, tothom que va participar a l'espectacle. Va ser una experiència magnífica!

22 de setembre de 2014

The Poppy Outfit

Sometimes, I get involved in tricky sewing projects and I end up really tired of them... I should combine them with some easy ones like this half circle skirt. I traced my own pattern (there are lots of blogs who explain how to do it) and added a waistband, but the zipper is too short and it's a bit difficult to put the skirt on...

A vegades dedic molt de temps a projectes complicats i me n'acab cansant fàcilment, per això, els hauria de combinar amb altres de més senzills com aquesta falda de mig cercle (mmm, en realitat no sé com tocaria dir-se en català...). Faig fer el meu propi patró (hi ha un munt de blocs que expliquen com fer-ho) i vaig afegir-li una cintureta, però la cremallera és massa curta i és una mica difícil posar-se la falda...Why did I choose a half circle skirt? Being honest, I do not want to show my underwear if the day is a little bit windy (I'm very concerned about that). But I'm really happy with the result, it's so comfy and cute. 
And finally, the swirling photos!!

Per què no una falda circular? Sincerament, preferesc no mostrar la roba interior si fa un poc de vent, per això vaig optar pel mig cercle. Però estic molt contenta amb el resultat perquè és comodíssima i mona.
I finalment, fotos en moviment!!
15 de setembre de 2014

The Corset Dress

Two entries in less than a week, did I become mad? Mmmm, I don't think so, but there are a lot of projects I finished before or during summer that I did not show here. This one is a really special dress because I used the same fabric as in the first garment I sew.

No m'he tornat boja encara que escrigui dues entrades en menys d'una setmana, només que hi ha un munt de projectes d'abans o de durant l'estiu que encara no he mostrat per aquí. Aquest vestit és molt especial perquè vaig utilitzar la mateixa tela que per la primera peça de roba que vaig cosir.


That corset was made two years ago using an Alysse Créations kit (it had all the instructions and materials, except for the fabric). I made a first mock up that was too big, so I made the final version one size smaller, but it was also too big and I got a bit depressed at that moment. However, a year ago I found the exact same fabric with reverse colours and I plan to sew something using both fabrics.

El corsé és de fa dos i el vaig fer utilitzant un kit d'Alysse Créations (contenia les instruccions i tot el material excepte la tela). Faig fer una prova que va resultar massa gran i vaig utilitzar una talla més petita per la versió final, però tot i així encara era massa gran i em vaig deprimir un poc. De totes maneres, fa un any vaig trobar la mateixa tela amb els color a l'inrevés i se'm va acudir cosir alguna cosa amb totes dues.


The pattern used is from Burda, model #116 from June 2013 and it was a nightmare to sew those side panels (I did it about four or five times because they didn't fit or because I sew the wrong pieces...), but it was worthy and I was proud of the result. And one of the best things of the dress: POCKETS!

El patró és de Burda, model #116 de juny de 2013 i cosir les peces laterals va ser un vertader malson (ho faig fer i desfer quatre o cinc vegades, perquè no quedaven bé o perquè m'equivocava de peça), però va merèixer la pena i estic contenta amb el resultat. I el millor del vestit: té BUTXAQUES!That's all for today, stay tuned for more entries soon and have a nice day!

Això és tot per avui, estau atents perquè hi haurà més entrades aviat i que tengueu un bon dia!

11 de setembre de 2014

DIY - Class Wear for Belly Dance

For the first time, I'm back with an easy tutorial of how to transform an old big T-shirt in a useful mini skirt for belly dance classes (sometimes you can't wear hip scarves with coins or crystals, but you would be able to wear this comfy skirt!).

Per primera vegada vos mostraré un tutorial de com convertir una camiseta gran i vella en una pràctica sobrefalda per les classes de dansa del ventre (a vegades no es poden dur mocadors amb monedes o peces de vidre, però sempre podreu utilitzar aquesta sobrefalda!).First step: measurements. Take measurements for your belt line (where you want the skirt to sit), side length (mine is below my knee), center front and center back length (center back should be longer). And remember to check that the waistline is loose enoug.

Primer pas: prendre mesures. Prendre mesures de la cintureta de la falda (aquina alçada vols que quedi), el llarg lateral (la meva arriba fins davall el genoll), el llarg del davant i del darrere (el darrere ha de ser una mica més llarg). És important comprovar que el que serà la cintureta és suficientment ample.Second step: cutting the fabric. Put the T-shirt on a flat area and fold it in half with the front on the outside. Then, mark it as shown in the picture: 1 is center front length, 2 is center back length and 3 is side length. Let's cut it!

Segon pas: tallar la tela. Posar la camiseta en una superfície plana i doblega-la per la meitat amb la part de davant cap a defora. Llavors, marcar les mides com al dibuix: 1 és el llarg de davant, 2 és el llarg de darrere i 3 és el llarg del lateral. A tallar-ho tot!


Third step: elastic band. This step is optional if your waistband is tight enough and the skirt doesn't fall. If not, make a casing (my T-shirt already had it) and leave a little gap where you can insert the elastic. Stitch both ends together and try on your creation.
*I removed the side stitches until I reached my hips, to my skirt has two long pieces of fabric on each side.

Tercer pas: elàstic. Aquest pas és opcional si la cintureta és prou estreta i la falda no cau. Si no és així, s'ha de fer un doblec (la meva camiseta ja tenia el doblec fet) i deixar un forat per on passar l'elàstic. Fer unes puntades als dos extrems de la falda i ja es pot provar.
*També he descosit els laterals de la sobrefalda fins arribar als genolls, d'aquesta manera hi ha dues peces llargues de roba a cada costat.

My mistake: I cut the center front and back the same length, so I felt like I was showing too much bottom and I ended up adding another piece of fabric.

El meu error: vaig tallar el davant i el darrere igual i tenia la sensació que mostrava massa cul, així que vaig acabar afegint-hi un tros de tela.


And remember not to let your cat sleep on your fabric xD
Recordau que no heu de deixar dormir al vostre moix damunt la tela xD


8 d’agost de 2014

Tha Whale Thing - Birthday Gift

How is your summer? I hope you're enjoying it and having a good time. During these months I didn't sew as much as I would have, but the lack of posts is due to the lack of project photos mainly (that's something I will solve soon, I promise!).

Com vos va l'estiu? Esper que l'esteu gaudint i descansant uns dies. Durant aquests mesos de calor no he pogut cosir tant com voldria, però la falta de noves entrades és a causa de la falta de fotos, bàsicament (però promet que hi posaré remei aviat!).The last project I finished is this whale-ish mobile for a friend's birthday. It was reaaally easy to make and extremely cheap, as I only had to buy the wooden beads and I'll use in another project. Each whale is made of different fabric leftovers and the bell at the end is a cute detail I love. 

El darrer projecte que he acabat és aquest mòbil de balenes com a regal d'aniversari. Va ser molt senzill de cosit i barat, ja que només havia de comprar les bolletes de fusta i les utilitzaré aviat en un altre projecte. Cada balena està feta amb diferents trossos de tela que em sobraven i m'encanta com queda el cascavell a l'extrem de baix.My friend will receive the gift tomorrow and I hope she likes it (last year I made her the Whale Bag and she loves it and always uses it ^^)

La meva amiga rebrà el regal demà i realment esper que li agradi (l'any passat li vaig fer una motxilla-balena que li encanta i utilitza sempre que pot ^^)


See you soon! // Fins aviat!

31 de març de 2014

White Dots Blouse

More than two months after my lastest post, I'm back with a finished project! Actually, this blouse had to be finished before Christmas, but I didn't have time and I gave up. Some weeks ago, I decided to complete my already started garments and use fabrics from my stash before buying new ones. So I finished this blouse. The pattern is from Burda, model #108 from August 2013.

Després de més de dos mesos des de la meva darrera entrada, torn a ser per aquí amb un projecte acabat! En realitat, aquesta brusa havia d'estar llesta abans de Nadal, però no vaig tenir temps i la vaig acabar abandonant per la frustració. Fa unes quantes setmanes, vaig decidir acabar projectes començats i utilitzar teles que ja tenc abans de comprar-ne, així que acabar la brusa era qüestió de temps. El patró és de la revista Burda, model #108 d'agost de 2013.


What caught my eye was the neck tie and the pattern was quite simple, so I couldn't avoid making it. I just made few adjustements: make the sleeves thinner (they're huge in the pattern) and the beyhole longer.  Now, I would have made the cuffs tighter too, but general result is a lot better than the first shirt I ever made.

El que me va cridar l'atenció és la llaçada del coll, i ja que el patró era senzillet, no vaig poder evitar cosir-lo. Els únics ajusts que he fet han estat estrényer les mànigues (eren enormes) i allargar el xap del coll. També hauria estret els punys, però el resultat general és molt millor que la primera camisa que vaig fer.
Also, the button holes are handsewn and they look really neat (I had several problems with the sewing machine when I had to make the button holes in other garments...). It's the first time something turns out that well and I'm sure I'll wear it (in a family lunch I have in two weeks, hahaha). I'm so motivated and can't wait to start my next project!!

A més a més, els forats dels botons estan cosits a mà i han quedat molt bé (en altres projectes havia tengut problemes amb la màquina de cosir i aquesta vegada ni ho volia provar...). És la primera vegada que una peça de roba me queda tant bé i estic seguríssima que la duré aviat (a un dinar familiar d'aquí dues setmanes, hahaha). M'ha motivat molt i no puc esperar a començar el pròxim projecte!!

27 de gener de 2014

Sewalong - Leggings by Masustak

Hi, did you miss me?
Well, I'm back with the result of a sewalong hosted by Masustak eguzkitan: a pair of leggings made with a self-drafted pattern.

Eeeis, m'heu enyorat?
Avui torn amb el resultat d'un sewalong o cose conmigo (en català supòs que deu traduir-se com "cus amb jo" o alguna cosa per l'estil) organitzat per Masustak eguzkitan: un parell de leggins a partir d'un patró dibuixat per nosaltres mateixos.They are sooo easy and quick to make and I'm gonna sew more of them, once I solve some problems I had with them... The fabric I used is not very strecthy, so I only reduced my measurements a 5% and the fit is quite good on the legs, but there's a horrible wrinkle in the crotch D: Also, the waist is a bit low in the back and too loose...

Són molt fàcils de fer i estic segura que en cosiré més una vegada hagi solucionat uns petits problemes... La tela que vaig comprar no era massa elàstica, així que només vaig reduir les mides un 5% i s'ajusten perfectament a les cames, però hi ha una arruga horrible a l'entrecuix D: A més a més, la cintura és massa baixa per darrere i massa ampla...

The fabric 

Side view

Huge and ugly wrinkle

Me trying to model... awful, I know xD

I had a good time making the pattern and the leggings and Maider is such a great teacher (I would have never considered making a pair of leggings before this sewalong!) Thank you!!

M'ho he passat molt bé cosint aquests leggings i na Maider és una gran professora (mai no hagués considerat fer-me uns leggings abans del sewalong, fa que tot pareixi més fàcil!) Moltíssimes gràcies!!