22 de setembre de 2014

The Poppy Outfit

Sometimes, I get involved in tricky sewing projects and I end up really tired of them... I should combine them with some easy ones like this half circle skirt. I traced my own pattern (there are lots of blogs who explain how to do it) and added a waistband, but the zipper is too short and it's a bit difficult to put the skirt on...

A vegades dedic molt de temps a projectes complicats i me n'acab cansant fàcilment, per això, els hauria de combinar amb altres de més senzills com aquesta falda de mig cercle (mmm, en realitat no sé com tocaria dir-se en català...). Faig fer el meu propi patró (hi ha un munt de blocs que expliquen com fer-ho) i vaig afegir-li una cintureta, però la cremallera és massa curta i és una mica difícil posar-se la falda...Why did I choose a half circle skirt? Being honest, I do not want to show my underwear if the day is a little bit windy (I'm very concerned about that). But I'm really happy with the result, it's so comfy and cute. 
And finally, the swirling photos!!

Per què no una falda circular? Sincerament, preferesc no mostrar la roba interior si fa un poc de vent, per això vaig optar pel mig cercle. Però estic molt contenta amb el resultat perquè és comodíssima i mona.
I finalment, fotos en moviment!!
15 de setembre de 2014

The Corset Dress

Two entries in less than a week, did I become mad? Mmmm, I don't think so, but there are a lot of projects I finished before or during summer that I did not show here. This one is a really special dress because I used the same fabric as in the first garment I sew.

No m'he tornat boja encara que escrigui dues entrades en menys d'una setmana, només que hi ha un munt de projectes d'abans o de durant l'estiu que encara no he mostrat per aquí. Aquest vestit és molt especial perquè vaig utilitzar la mateixa tela que per la primera peça de roba que vaig cosir.


That corset was made two years ago using an Alysse Créations kit (it had all the instructions and materials, except for the fabric). I made a first mock up that was too big, so I made the final version one size smaller, but it was also too big and I got a bit depressed at that moment. However, a year ago I found the exact same fabric with reverse colours and I plan to sew something using both fabrics.

El corsé és de fa dos i el vaig fer utilitzant un kit d'Alysse Créations (contenia les instruccions i tot el material excepte la tela). Faig fer una prova que va resultar massa gran i vaig utilitzar una talla més petita per la versió final, però tot i així encara era massa gran i em vaig deprimir un poc. De totes maneres, fa un any vaig trobar la mateixa tela amb els color a l'inrevés i se'm va acudir cosir alguna cosa amb totes dues.


The pattern used is from Burda, model #116 from June 2013 and it was a nightmare to sew those side panels (I did it about four or five times because they didn't fit or because I sew the wrong pieces...), but it was worthy and I was proud of the result. And one of the best things of the dress: POCKETS!

El patró és de Burda, model #116 de juny de 2013 i cosir les peces laterals va ser un vertader malson (ho faig fer i desfer quatre o cinc vegades, perquè no quedaven bé o perquè m'equivocava de peça), però va merèixer la pena i estic contenta amb el resultat. I el millor del vestit: té BUTXAQUES!That's all for today, stay tuned for more entries soon and have a nice day!

Això és tot per avui, estau atents perquè hi haurà més entrades aviat i que tengueu un bon dia!

11 de setembre de 2014

DIY - Class Wear for Belly Dance

For the first time, I'm back with an easy tutorial of how to transform an old big T-shirt in a useful mini skirt for belly dance classes (sometimes you can't wear hip scarves with coins or crystals, but you would be able to wear this comfy skirt!).

Per primera vegada vos mostraré un tutorial de com convertir una camiseta gran i vella en una pràctica sobrefalda per les classes de dansa del ventre (a vegades no es poden dur mocadors amb monedes o peces de vidre, però sempre podreu utilitzar aquesta sobrefalda!).First step: measurements. Take measurements for your belt line (where you want the skirt to sit), side length (mine is below my knee), center front and center back length (center back should be longer). And remember to check that the waistline is loose enoug.

Primer pas: prendre mesures. Prendre mesures de la cintureta de la falda (aquina alçada vols que quedi), el llarg lateral (la meva arriba fins davall el genoll), el llarg del davant i del darrere (el darrere ha de ser una mica més llarg). És important comprovar que el que serà la cintureta és suficientment ample.Second step: cutting the fabric. Put the T-shirt on a flat area and fold it in half with the front on the outside. Then, mark it as shown in the picture: 1 is center front length, 2 is center back length and 3 is side length. Let's cut it!

Segon pas: tallar la tela. Posar la camiseta en una superfície plana i doblega-la per la meitat amb la part de davant cap a defora. Llavors, marcar les mides com al dibuix: 1 és el llarg de davant, 2 és el llarg de darrere i 3 és el llarg del lateral. A tallar-ho tot!


Third step: elastic band. This step is optional if your waistband is tight enough and the skirt doesn't fall. If not, make a casing (my T-shirt already had it) and leave a little gap where you can insert the elastic. Stitch both ends together and try on your creation.
*I removed the side stitches until I reached my hips, to my skirt has two long pieces of fabric on each side.

Tercer pas: elàstic. Aquest pas és opcional si la cintureta és prou estreta i la falda no cau. Si no és així, s'ha de fer un doblec (la meva camiseta ja tenia el doblec fet) i deixar un forat per on passar l'elàstic. Fer unes puntades als dos extrems de la falda i ja es pot provar.
*També he descosit els laterals de la sobrefalda fins arribar als genolls, d'aquesta manera hi ha dues peces llargues de roba a cada costat.

My mistake: I cut the center front and back the same length, so I felt like I was showing too much bottom and I ended up adding another piece of fabric.

El meu error: vaig tallar el davant i el darrere igual i tenia la sensació que mostrava massa cul, així que vaig acabar afegint-hi un tros de tela.


And remember not to let your cat sleep on your fabric xD
Recordau que no heu de deixar dormir al vostre moix damunt la tela xD