15 de setembre de 2014

The Corset Dress

Two entries in less than a week, did I become mad? Mmmm, I don't think so, but there are a lot of projects I finished before or during summer that I did not show here. This one is a really special dress because I used the same fabric as in the first garment I sew.

No m'he tornat boja encara que escrigui dues entrades en menys d'una setmana, només que hi ha un munt de projectes d'abans o de durant l'estiu que encara no he mostrat per aquí. Aquest vestit és molt especial perquè vaig utilitzar la mateixa tela que per la primera peça de roba que vaig cosir.


That corset was made two years ago using an Alysse Créations kit (it had all the instructions and materials, except for the fabric). I made a first mock up that was too big, so I made the final version one size smaller, but it was also too big and I got a bit depressed at that moment. However, a year ago I found the exact same fabric with reverse colours and I plan to sew something using both fabrics.

El corsé és de fa dos i el vaig fer utilitzant un kit d'Alysse Créations (contenia les instruccions i tot el material excepte la tela). Faig fer una prova que va resultar massa gran i vaig utilitzar una talla més petita per la versió final, però tot i així encara era massa gran i em vaig deprimir un poc. De totes maneres, fa un any vaig trobar la mateixa tela amb els color a l'inrevés i se'm va acudir cosir alguna cosa amb totes dues.


The pattern used is from Burda, model #116 from June 2013 and it was a nightmare to sew those side panels (I did it about four or five times because they didn't fit or because I sew the wrong pieces...), but it was worthy and I was proud of the result. And one of the best things of the dress: POCKETS!

El patró és de Burda, model #116 de juny de 2013 i cosir les peces laterals va ser un vertader malson (ho faig fer i desfer quatre o cinc vegades, perquè no quedaven bé o perquè m'equivocava de peça), però va merèixer la pena i estic contenta amb el resultat. I el millor del vestit: té BUTXAQUES!That's all for today, stay tuned for more entries soon and have a nice day!

Això és tot per avui, estau atents perquè hi haurà més entrades aviat i que tengueu un bon dia!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada