11 de setembre de 2014

DIY - Class Wear for Belly Dance

For the first time, I'm back with an easy tutorial of how to transform an old big T-shirt in a useful mini skirt for belly dance classes (sometimes you can't wear hip scarves with coins or crystals, but you would be able to wear this comfy skirt!).

Per primera vegada vos mostraré un tutorial de com convertir una camiseta gran i vella en una pràctica sobrefalda per les classes de dansa del ventre (a vegades no es poden dur mocadors amb monedes o peces de vidre, però sempre podreu utilitzar aquesta sobrefalda!).First step: measurements. Take measurements for your belt line (where you want the skirt to sit), side length (mine is below my knee), center front and center back length (center back should be longer). And remember to check that the waistline is loose enoug.

Primer pas: prendre mesures. Prendre mesures de la cintureta de la falda (aquina alçada vols que quedi), el llarg lateral (la meva arriba fins davall el genoll), el llarg del davant i del darrere (el darrere ha de ser una mica més llarg). És important comprovar que el que serà la cintureta és suficientment ample.Second step: cutting the fabric. Put the T-shirt on a flat area and fold it in half with the front on the outside. Then, mark it as shown in the picture: 1 is center front length, 2 is center back length and 3 is side length. Let's cut it!

Segon pas: tallar la tela. Posar la camiseta en una superfície plana i doblega-la per la meitat amb la part de davant cap a defora. Llavors, marcar les mides com al dibuix: 1 és el llarg de davant, 2 és el llarg de darrere i 3 és el llarg del lateral. A tallar-ho tot!


Third step: elastic band. This step is optional if your waistband is tight enough and the skirt doesn't fall. If not, make a casing (my T-shirt already had it) and leave a little gap where you can insert the elastic. Stitch both ends together and try on your creation.
*I removed the side stitches until I reached my hips, to my skirt has two long pieces of fabric on each side.

Tercer pas: elàstic. Aquest pas és opcional si la cintureta és prou estreta i la falda no cau. Si no és així, s'ha de fer un doblec (la meva camiseta ja tenia el doblec fet) i deixar un forat per on passar l'elàstic. Fer unes puntades als dos extrems de la falda i ja es pot provar.
*També he descosit els laterals de la sobrefalda fins arribar als genolls, d'aquesta manera hi ha dues peces llargues de roba a cada costat.

My mistake: I cut the center front and back the same length, so I felt like I was showing too much bottom and I ended up adding another piece of fabric.

El meu error: vaig tallar el davant i el darrere igual i tenia la sensació que mostrava massa cul, així que vaig acabar afegint-hi un tros de tela.


And remember not to let your cat sleep on your fabric xD
Recordau que no heu de deixar dormir al vostre moix damunt la tela xD


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada