31 de març de 2014

White Dots Blouse

More than two months after my lastest post, I'm back with a finished project! Actually, this blouse had to be finished before Christmas, but I didn't have time and I gave up. Some weeks ago, I decided to complete my already started garments and use fabrics from my stash before buying new ones. So I finished this blouse. The pattern is from Burda, model #108 from August 2013.

Després de més de dos mesos des de la meva darrera entrada, torn a ser per aquí amb un projecte acabat! En realitat, aquesta brusa havia d'estar llesta abans de Nadal, però no vaig tenir temps i la vaig acabar abandonant per la frustració. Fa unes quantes setmanes, vaig decidir acabar projectes començats i utilitzar teles que ja tenc abans de comprar-ne, així que acabar la brusa era qüestió de temps. El patró és de la revista Burda, model #108 d'agost de 2013.


What caught my eye was the neck tie and the pattern was quite simple, so I couldn't avoid making it. I just made few adjustements: make the sleeves thinner (they're huge in the pattern) and the beyhole longer.  Now, I would have made the cuffs tighter too, but general result is a lot better than the first shirt I ever made.

El que me va cridar l'atenció és la llaçada del coll, i ja que el patró era senzillet, no vaig poder evitar cosir-lo. Els únics ajusts que he fet han estat estrényer les mànigues (eren enormes) i allargar el xap del coll. També hauria estret els punys, però el resultat general és molt millor que la primera camisa que vaig fer.
Also, the button holes are handsewn and they look really neat (I had several problems with the sewing machine when I had to make the button holes in other garments...). It's the first time something turns out that well and I'm sure I'll wear it (in a family lunch I have in two weeks, hahaha). I'm so motivated and can't wait to start my next project!!

A més a més, els forats dels botons estan cosits a mà i han quedat molt bé (en altres projectes havia tengut problemes amb la màquina de cosir i aquesta vegada ni ho volia provar...). És la primera vegada que una peça de roba me queda tant bé i estic seguríssima que la duré aviat (a un dinar familiar d'aquí dues setmanes, hahaha). M'ha motivat molt i no puc esperar a començar el pròxim projecte!!