31 de març de 2016

The 2 Wise Men Blouses and Sewing Improvement

These blouses should have been submitted ages ago, as they were made for the Three Wise Men day (in fact, the day before because it's my aunt's birthday and then we also have dinner together after receiving the Wise Men). The first one was done in January 2015, whereas the second was done in January 2016. And there is a HUGE improvement between both.

Fa segles que aquestes bruses estan acabades, ja que eren per dur el dia de Reis (bé, el dia abans perquè celebrem l'aniversari de la meva tia i llavors anem tota la família a rebre els Reis i dinam i sopam junts). La primera la vaig acabar per gener del 2015 i la segona, per gener de 2016. I hi ha una millora ENORME entre l'una i l'altra.


Both fabrics are from Ribes i Casals and they cost 10€ in total (this shop is amazing; it's enormous, with many type of fabrics and for a reasonable price). The fabrics are a bith different, the first one has a silky touch and the second is a crepe, I guess. The pattern is from the Spanish magazine Patrones and is very simple, it just has some pleats at the collar that you can't really notice here.

Les teles dón de Ribes i Casals i varen valdre unss 10€ (m'encanta aquesta tenda! És enorme, té un munt de teles i el preu és molt ajustat). Són una mica diferents, la primera és més suau i amb més caiguda i la segona crec que és un crep. El patró és de la revista Patrones i és molt simple, amb uns plecs a la part de davant del coll que aquí no es veuen gaire bé.

I'm worried on how pale I look in the left pictures...


Differences between both blouses:
  • Armholes are too tight and small in the first blouse (in both blouses they are finished with binding, but they look smoother in the second)
  • The front slit finish in the first one is... lame. In the second blouse is finished with binding
  • Collar looks weird and it wasn't done well in the first one
  • Finishings in general are better in the secong one
  • Accuracy when cutting the fabric and sewing improve (the second one was done way faster)

Diferències entre les dues bruses:
  • Les sises de la primera són massa petits i incòmodes (en els dos casos estan acabats amb cinta de bias, crec que es diu així, però a la segona es veu més polit)
  • El xap del davant té un acabat molt cutre i barroer a la primera. A la segona està acabat amb cinta de bias.
  • El coll té una forma molt estranya a la primera brusa
  • Els acabats en general són millors a la segona
  • La precisió a l'hora de tallar la tela i cosir milloren molt (i la segona brusa va estar acabada en molt menys temps)


I never noticed before how much you can improve on sewing and I wasn't even trying to! It was a nice surprise that cheered me up and encouraged me to continue sewing garments.
Have a nice day!

Mai me n'havia adonat del que es pot millorar en la costura i no tan sols m'hi estava esforçant. Supòs que és natural a mesura que vas guanyant soltura i proves noves tècniques perquè la roba tengui un acabat "més professional". Va ser una sorpresa molt agradable que m'ha donat ànims per seguir cosint i millorant.
Que passeu un bon dia!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada