20 de gener de 2015

Gastby Hat

Both my father and boyfriend use to wear hats during winter, so I decided to make a Gatsby hat for them back in 2012 (it was supposed to be a kind of Christmas gift). After some problems with the brim and after stitching and unstitching it 4 or 5 times, I put the project on hold. It was forgotten all summer and finished this during Christmas holidays.

Tant mon pare com el meu al·lot duen gorres quan fa fred, per això vaig decidir fer-ne una per hom al 2012 com una espècie de regal de Nadal. Després de diversos problemes amb la visera i després de cosir-la i descosir-la 4 ó 5 vegades, vaig deixar el projecte de banda. Va quedar oblidat durant tot l'estiu i el vaig acabar durant les passades vacances de Nadal.


The pattern and tutorial are from aboutGoodness and there is an easy to follow step by step. The modifications done: I don't remember using interfacing because the wools (outside fabric and lining) were hard enough and the brim is thinner (this way it's more comfortable, according to the users). It was troublesome to find a good material for the brim; I started with felt (baaaad decision), one layer of plastic, more layers of plastic, then attached duct tape, less layers of plastic with duct tape... what worked the best? One layer of felt to give it the form and thickness and 4 or 5 layers of the strongest interfacing I could find.

El patró i tutorial són d'aboutGoodness i hi ha un pas a pas amb fotografies molt útil. Modificacions fetes: no record haver utilitzat entretela perquè les llanes (per dafora i per forrar) ja eren prou gruixades i la visera és més estreta (així la gorra és més còmoda). El més complicat va ser trobar un bon material per la visera: vaig començar amb feltre (mala elecció), una capa de plàstic, diverses capes de plàstic, afegint-hi cinta americana, menys capes de plàstic amb cinta americana... què ha funcionat millor? Una capa de feltre per donar forma i gruixa i 4 ó 5 capes de l'entretela més forta que vaig trobar.

Some close-ups.

I couldn't avoid taking some silly faces with one of the hats before giving it (however, it looks great on my father). And it's not a type of hat I would wear, I need something to cover my hears!

No vaig poder evitar fer-me fotos estúpides amb una de les gorres abans de donar-les (però a mon pare li queda molt bé). I no és un tipus de gorra que jo duria, necessit que m'abrigui les orelles!


This year I'll try to be more active and to not get involved in too complicated projects for me (I just get frustated and abandon them). Have a nice 2015!

Aquest any intentaré ser més activa i no començar projectes massa complicats perquè només aconseguesc frustrar-me i deixar-los de banda. Que tingueu un bon 2015!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada